bilsteinpolska.pl

Bilstein Polska

Zadzwoń: +48 56 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17

Regulamin

Regulamin

  • §1 Postanowienia Ogólne
  • §2 Ceny produktów
  • §3 Zamówienie
  • §4 Przesyłka i płatności
  • §5 Zwroty i reklamacje
  • §6 Polityka prywatności
  • §7 Pozostałe informacje

§1 Postanowienia Ogólne

Właścicielem sklepu internetowego Bilsteinpolska.pl jest:
Cronic Jakub Tomczyk
ul. Włocławska 91 B-C
87-100 Toruń
Telefon: (+48) 56 652-12-12 / 500-456-567 / 500-601-901 / 501-501-599
Fax: (+48) 56 652-72-72
REGON: 220160012
NIP: 584-252-29-54
Firma Cronic prowadzi działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 584-252-29-54.

§2 Ceny produktów

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§3 Zamówienia

Zamówienia można składać:
poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.Bilsteinpolska.pl
telefonicznie pod numerami (+48) 56 652-12-12 / 500-456-567
faksem (+48) 56 652-72-72
osobiście w siedzibie firmy.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów poprzez sklep internetowy jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Na życzenie Klienta firma Cronic wystawia fakturę. Faktura jest dołączana do przesyłki. Regulamin określa świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344 t.j.)

§4 Przesyłka i płatności

Wysyłka krajowa
Koszt przesyłki pokrywa Klient, chyba że warunki umowy stanowią inaczej. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz wymiaru zamówionego towaru. Istnieje możliwość wyboru rodzaju zapłaty za zamówiony towar:
Płatność przelewem
Klient dokonuje płatności przelewem na konto bankowe firmy Cronic po zweryfikowaniu zamówienia przez pracownika firmy. Numer konta na jaki należy dokonywać płatności to:
Cronic Jakub Tomczyk
ul. Włocławska 91 B-C
87-100 Toruń
Credit Agricole Bank: 51 1940 1076 3004 0430 0000 0000
Płatność za pobraniem - gotówka przy odbiorze
Klient dokonuje płatności podczas odbioru towaru u kuriera. W przypadku większych zamówień, firma Cronic może zażądać zaliczki w wysokości minimum 20% wartości zamówionego towaru.
Płatność poprzez serwis PayPal lub kart kredytową
Wysyłka towaru za granicę
Istnieje możliwość wysłania zakupionego towaru za granicę. Koszt takiej przesyłki ustalany jest indywidualnie przed złożeniem zamówienia poprzez kontakt z obsługą sklepu. W przypadku zamówień z zagranicy, istnieje możliwość wyboru rodzaju zapłaty za zamówiony towar:
Płatność przelewem
Klient dokonuje płatności przelewem na konto bankowe firmy Cronic po zweryfikowaniu zamówienia przez pracownika firmy. Numer konta na jaki należy dokonywać płatności za zakupy dokonywane z zagranicy to: Bank Zachodni WBK ul. Grudziądzka 93 87-100 Torun, Poland SWIFT: WBKPPLPP Numer konta dla płatności w euro: PL12150017511217500466880000 Numer konta dla płatności w funtach: PL81150017511217500455800000
Płatność kartą kredytową
Klient po złożeniu zamówienia zostaje przekierowany na specjalną stronę, gdzie finalizuje swoje zamówienie z wykorzystaniem ww. serwisu.

§5 Zwroty i reklamacje

Zwroty
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) kupujący ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru. Bieg terminu do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14. dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy. Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Ponadto w składzie ilościowym i jakościowym takim jak otrzymał, z wyłączeniem zdania drugiego. Zakupiony towar powinien zostać odesłany wraz z wszelkimi elementami składowymi tj. dołączonymi częściami, instrukcjami, akcesoriami oraz oryginalnym opakowaniem, nawet jeśli zostało ono uszkodzone w ramach wykonywania czynności zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa towar należy odesłać na własny koszt na adres: Cronic, ul. Włocławska 91 B-C, 87-100 Toruń wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta na jaki sklep Bilsteinpolska.pl ma zwrócić należność. Po dokonaniu niezbędnej weryfikacji ww. warunków sklep dokonuje w ciągu 7 dni zwrotu całej zapłaconej przez Klienta kwoty, w tym kosztów dostarczenia do niego towaru. Zwrot należności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Zwrot należności nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Kupującego. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się TUTAJ.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Powyższe prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej na odległość i ma zastosowanie wyłącznie przy sprzedaży osobom fizycznym, które dokonują zakupów nie związanych z zawodową działalnością gospodarczą czy zawodową. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości możliwe jest dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia przesyłki, a w przypadku paczki za pobraniem po uiszczeniu zapłaty za towar kurierowi. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy w obecności kuriera sporządzić w dwóch egzemplarzach protokół szkody. Jeden z nich powinien zostać u Klienta. Druk właściwy do tego celu powinien posiadać kurier, w przeciwnym razie należy odręcznie spisać oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania, gdzie zawarte będą również: data oraz podpisy Kupującego i kuriera. Protokół szkody jest ważnym dowodem w procesie reklamacji, jednakże nie jest on elementem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacje
Towary oferowane w sklepie internetowym Bilsteinpolska.pl są objęte 2-letnią gwarancją producenta. W razie stwierdzenia wady produktu należy go odesłać na adres sklepu wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego sklep ustosunkuje się do niego pisemnie. Produkt wadliwy odsyłany jest do producenta, który jako gwarant decyduje o zasadności roszczeń. Jeżeli producent uzna roszczenie reklamacyjne, uszkodzony produkt niezwłocznie wymieniany jest na nowy lub zwracana jest jego cena łącznie z kosztami wysyłki. Pracownicy sklepu Bilsteinpolska.pl dokładają wszelkich starań, aby zgłoszenia reklamacyjne były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a zasadne roszczenia spełnione w możliwie najkrótszym terminie. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Od dnia 1 stycznia 2023 r. przepisy dotyczące reklamacji – rzeczy ruchomej zakupionej przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta.

§6 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Postanowienia §6 dotyczą i obowiązują przedsiębiorcę lub klienta niebędącego konsumentem oraz osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 1. Sprzedawca posiada prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie powoduje po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Towar. 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez kupującego sposobu płatności oraz faktur zawarcia Umowy Sprzedaży. 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Kupującego w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidziane w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki. 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§7 Polityka Prywatności

Składając zamówienie w sklepie Bilsteinpolska.pl Kupujący zgadza się na przechowywanie swoich danych osobowych i ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, ewentualnej reklamacji lub wymiany towaru. Kupujący uprawniony jest do wglądu do swoich danych osobowych, dokonywać ich edycji lub zażądać zaprzestania ich wykorzystywania i ich usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) przechowywane dane nie będą przekazywane przez sklep innym podmiotom w żadnej formie z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, wymiany lub roszczenia gwarancyjnego oraz sytuacjach, kiedy towar wysyłany jest bezpośrednio od producenta do Kupującego z pominięciem sklepu Bilsteinpolska.pl.

§8 Pozostałe informacje

Pracownicy firmy Cronic dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w sklepie internetowy Bilsteinpolska.pl były rzetelne i sprawdzone. Produkty oferowane w sklepie Bilsteinpolska.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i legalnie wprowadzone na polski rynek. Jeżeli oferowany produkt był używany (np. egzemplarz z targów lub wystawy), jest to wyszczególnione w opisie. Towary oferowane w sklepie internetowym Bilsteinpolska.pl są objęte gwarancją producenta. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Kwestie nieuregulowane w zasadach użytkowania sklepu Bilsteinpolska.pl regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. W sytuacji zaistnienia sporów Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: - Konsument ma prawo zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. - Konsument może skorzystać z pomocy Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej poprzez wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, - Konsument dysponuje możliwością skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). - W przypadku spraw dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych, Konsument posiada prawo wnioskowania do Rzecznika Finansowego - W przypadku zaistnienia ewentualnych dodatkowych sporów pomiędzy Kupującym będącym konsumentem, a Sprzedającym, w sprawach związanych z Umową kupna - sprzedaży, mogą zostać poddane przez Kupującego procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem kupującego będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Dz.U.UE.L.2013.165.1.

Formularz kontaktowy

*

*

*

*
* - pola wymagane

Dane kontaktowe

  • Cronic
  • Włocławska 91 B-C
  • 87-100 Toruń

Lokalizacja